Spolek "Pro Vrbno"

image1 image2 image1 image2 image1 image2 image1 image2 image1 image2 image1 image2 image1 image2 image1 image2 image1 image2

Náš volební program

Volební program občanského sdružení Pro Vrbno

TRANSPARENTNÍ, BEZPEČNÉ, PROSPERUJÍCÍ A ČISTÉ MĚSTO

 

TRANSPARENTNÍ

- stanovíme dlouhodobý plán rozvoje města: jasná, přehledná a veřejnosti plně přístupná koncepce včetně seznámení s konkrétními projekty

 - budeme avizovat klíčová témata s dostatečným předstihem a zprostředkovat občanům prostor pro diskuzi a případné náměty na webových stránkách města

- podrobíme započaté projekty revizi a veřejné diskuzi s možností vypsání místního referenda

- zefektivníme práci orgánů města – chceme štíhlý transparentní úřad poskytující občanům potřebné služby rychle a ochotně s využitím moderních informačních technologií

- budeme schvalovat vyrovnaný a hospodárný rozpočet města

- budeme pravidelně zveřejňovat zápisy z rady města a zastupitelstva na webových stránkách a na úřední desce a jejich jednání zastupitelstva organizovat každé dva měsíce

 

BEZPEČNÉ

  - úzce spolupracovat s PČR s cílem důsledně dodržovat vyhlášku 3/2009 „Proti pouličnímu pití alkoholu na veřejnosti“

  - rozšíříme a zkvalitníme  kamerový systém na problematická místa - např. náměstí sv. Michala, ulice Jesenická směrem k poště i k nádraží. Propojení systému s PČR, který dnes není funkční

- nekompromisně budeme  postupovat vůči nepřizpůsobivým občanům narušujícím pořádek a občanské soužití – Stop diskriminaci slušných lidí!

- hasičská zbrojnice - učiníme veškeré kroky k podpoře výstavby nové HZ ve vhodné lokalitě v součinnosti s Moravskoslezským krajem

- investice do vrbenské dopravní infrastruktury (dobudujeme chybějící a opravíme nekvalitní chodníky a místní komunikace) např. ulice Komenského

- zkvalitníme  zimní údržbu komunikací ve městě a jeho místních částech - zaměřit se na prevenci, začít s údržbou včas a zodpovědnost delegovat na vedení TS, nikoli obce.

- vybudujeme  nové parkovací místa u sídlišť - např. sídliště Družstevní, nám. sv. Michala, Husova, s cílem zabezpečit příjezd vozidel RZS, hasičů apod.

-nasvícením veřejným osvětlením zvýšíme bezpečnost přechodů pro chodce

- odkloníme zejména cyklisty z frekventované silnice Vrbno – Karlovice vybudováním kvalitní cyklostezky, následně pokračovat i v dalších lokalitách

 

PROSPERUJÍCÍ

Naše priority pro místní podnikatele:

-logistická podpora při získávání dotací

-využití akčního systému veřejných zakázek

-lepší propagace místních firem a  prezentace místních firem

- dlouhodobé nájmy pozemků k podnikání

-sleva na nájemné za zábor ob.prostranství-zahrádky, stav.práce

-vyčlenění podnikatelských zón v územním plánu

 

Školství

-odmítáme redukci školských zařízení ze strany Moravskoslezského kraje

- budeme usilovat o zachování finančně dostupného středního školství ve městě

- maximálně budeme podporovat volnočasové aktivity dětí

- podpoříme logopedickou péče dětí v MŠ

- budeme trvat na  zdravém a kvalitním stravování ve vrbenských školách

 

Sport

- vybudujeme kvalitní cyklostezku Karlovice-Vrbno-Mnichov

-oprava zázemí fotbalového stadionu-tribuna, kabiny

-opravíme dětská hřiště a doplníme je o herní prvky i pro dospělé

- budeme spravedlivě  přidělovat  granty a dotace pro sportovní vyžití

- dobudujeme  zázemí Skateparku

- dobudujeme dětská hřiště v místních částech Železná-Mnichov

 

Kultura

- budeme usilovat o prezentaci města jinou formou než dosavadní  „Vrbenské slavnosti“  zapojením  místních spolků a organizací v součinnosti s městem

- vybudujeme  minimuzeum  se zaměřením na historii našeho města

- budeme podporovat  činnost místních spolků, organizací a dětských kroužků

- budeme  citlivě přistupovat k opravě  historické části města

 

Cestovní ruch

-vybudujeme turistický okruh, navazující na stávající stezky a cyklostezky-Zámecký vrch, Vyhlídka Praděd

- zabezpečíme pravidelnou  údržbu zimních běžeckých tratí

- zvážíme vybudování Snowparku

- v rámci podpory turistického ruchu budeme propagovat naše město a krásnou přírodu

 

Majetek města

-vytvoříme dlouhodobou koncepci rozvoje v návaznosti na zvyšování hodnoty majetku města

-zapojíme se do systému využívání svobodného softwaru /výrazné finanční úspory/

-upřednostníme  dlouhodobé nájmy  městských pozemků  před jejich prodejem /pro investory/

-maximálně umožníme prodej bytů do os.vlastnictví

-provedeme revizi stavu městských bytů a razantně budeme vymáhat dlužné nájemné /poradenství pro občany při řešení jejich vysokých dluhů/  

- budeme usilovat o vybudování omezeného počtu sociálních bytů

- budeme pokračovat v opravě hřbitova a jeho blízkosti vybudujeme parkoviště

 

ČISTÉ

- zvýšíme četnost sečení veřejné zeleně a zlepšíme  péči o městskou zeleň

- vybudujeme veřejné WC v centru města

- zrealizujeme výstavbu městské kompostárny a nové překladiště odpadů v návaznosti na úsporu při přepravě a při výhledu likvidace ve spalovnách 

-zvýšíme  počet odpočinkových míst-laviček na celém území města

-opravíme  autobusové zastávky / např.v Mnichově / a zajistíme jejich  pravidelnou údržbu

 

 

 

2018  www.provrbno.cz   www.propos.eu